אישורים והסמכות

HACCP

ISO 9001:2015

ISO 22000:2005

LD אישור מגע במזון

HD אישור מגע במזון

BOPP אישור מגע במזון

אישור ניהול חשבון


אישור ניכוי מס במקור


רשיון עסק


הארכת מגע במזון LD

הארכת מגע במזון HD

הארכת מגע במזון BOPP